WADI LOGOO.png
Search

מאי דעאס: בתווךמאי דעאס: בתווך

אוצרת: כרמית בלומנזון


אין לו ליופי מקור אחר מאשר הפצע.

ז'ן ז'נה


עבודותיה של מאי דעאס מעידות על נשיות עוצמתית, דעתנית; מודל של אישה היודעת מה היא רוצה ופועלת להשיג את רצונה. מהעבודות עולות חוזקות של התמודדות עם משברים והתייצבות מולם בעיניים פקוחות, במבט ישיר, באומץ ובתעוזה. היא חותרת אל היופי החזותי ואורזת דרכו תכנים, מסרים ומשמעויות רבות, אגב עיסוק בזהות האישית והנשית ובמתח הגלום ביניהן.

העבודות יפות, פתייניות ומציגות שליטה מושלמת בציור הפיגורטיבי-ריאליסטי. לאחר המבט הראשון מתחילה לחלחל ההכרה כי מתחת לפני השטח רב העומק. התכנים הרגשיים רוטטים ומשדרים לצופה בעדינות אך בעוצמה את החרדה והמועקה המוטמעות בהם.

מיומנות בטכניקות ציור ויכולת וירטואוזית בחיקוי צבעים ומרקמים נדרשות מאמנים כדי ללכוד את הצופים המתפעלים מיכולות מימזיס ויצירת אשליות אופטיות. דעאס מטמינה בעבודות רגשות עמוקים המשרים תחושה אישית ואינטימית להכאיב. עבודותיה עוסקות בצלקות פיזיות, נפשיות ונשיות, צלקות של זהות ושל שייכות.

היא חיה בחברה המשדרת כפל-משמעות: מצד אחד – זו חברה שמעודדת נשים לעצמאות, לרכוש השכלה ולצאת לעבודה; מצד אחר – נשים שלא צועדות היישר בדרך הצניעות המצופה מהן נחשדות בקלות דעת, והחברה מגבילה את חירותן האישית. חייה בישראל כפלסטינית ערבייה אינם פשוטים. אמנם היא נושאת תעודת זהות כחולה, אך מרגישה זרות וחוסר שייכות במדינה שבה נולדה.

החוזק הטמון בעבודות מעיד על תהליך התמודדות שלעולם אינו נשלם, התמודדות יום-יומית עם מוסכמות החברה השמרנית מול הדימוי העצמי של הדמות החזקה והגאה, שהיא-היא האמת הפנימית שלה. באישיותה האינדיווידואליסטית דעאס אינה מוכנה שהמוסכמות יגדירו אותה. היא נאמנה לדרכה האישית והאמנותית ודבקה בה עד אין קץ.


88 views